Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden J.Spapens B.V.

 

 

Art.1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van of door J.Spapens B.V, gevestigd te Ulicoten Oude Strumptsebaan 10 5113 CB Kvk:69037116 (hierna: ‘JS’).

1.2 Onder “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die aan JS opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

1.3 Tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk door ons is aanvaard, gelden de door de wederpartij en/of derden gehanteerde algemene voorwaarden niet.

1.4 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Art.2 Tot stand komen van de overeenkomst

2.1 Iedere door JS uitgebrachte offerte is vrijblijvend en vervalt 30 dagen na offertedatum.

2.2 De bevestiging tot het aangaan van een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door JS uitdrukkelijk is aanvaard, komt een overeenkomst tot stand. JS behoudt daarbij uitdrukkelijk het recht om, na totstandkoming van de overeenkomst, de uitvoering van de werkzaamheden om haar moverende redenen alsnog te weigeren. De tot stand gekomen overeenkomst wordt alsdan ontbonden zonder dat JS daartoe enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is.

2.3 De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij expliciet anders overeengekomen.

2.4 Wachturen die voor JS ontstaan als gevolg van door opdrachtgever c.q. (door de opdrachtgever ingeschakelde) derden te verrichten werkzaamheden, dan wel ontstaan door omstandigheden die aan de opdrachtgever c.q. de door opdrachtgever ingeschakelde derden te wijten zijn, worden aan opdrachtgever doorbelast.

Art.3 Uitvoering opdracht

3.1 In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang van het werk vastgelegd. Indien dat niet is vastgelegd heeft als aanvangsdatum van het werk te gelden de dag waarop JS feitelijk met de werkzaamheden aanvangt.

3.2 JS verplicht zich in te spannen om het werk zo goed en deugdelijk mogelijk als redelijkerwijs kan worden verwacht uit te voeren.

3.4 JS stelt zich zoveel als mogelijk op de hoogte van de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde voorschriften en beschikkingen van overheidswege. JS is echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden op dat gebied. Opdrachtgever is gehouden JS dienaangaande juist en tijdig te informeren.

Art. 4 Onvoorziene kosten, meer- en minderwerk

Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden meer materiaal of tijd nodig is dan in de offerte is beraamd of dat de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden uitgevoerd. De daaraan verbonden extra kosten zijn in dat geval onvoorzien. Bij een overschrijding van meer dan 25% van die kosten worden de onvoorziene kosten voorafgaande aan het vervolg van de werkzaamheden met opdrachtgever besproken. Eventueel meer- of minderwerk wordt eveneens met opdrachtgever besproken, waarna JS gerechtigd is het aangepaste bedrag aan opdrachtgever te factureren.

Art. 5 Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is zonder schriftelijk overleg niet gerechtigd tot korting of verrekening.

5.2 Na het verstrijken van veertien dagen na factuurdatum is opdrachtgever, bij uitblijven van betaling, van rechtswege in verzuim zonder dat hier een ingebrekestelling voor is vereist.

5.3 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen handelsrente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom.

5.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van enige factuur, in staat van faillissement wordt verklaard en/of surseance van betaling aanvraagt.

5.7 Indien betaling in termijnen is overeengekomen dienen deze betalingen stipt op de overeengekomen tijdstippen te worden voldaan, bij gebreke waarvan JS gerechtigd is om de werkzaamheden te staken tot het moment waarop alle opeisbare termijnen zijn voldaan, zonder dat een ingebrekestelling vereist zal zijn.

Art.6 Aansprakelijkheid

6.1 JS is niet aansprakelijk voor eventueel aan het werk of eigendommen van opdrachtgever (of derden) ontstane schade, zoals aan leidingen en/of kabels, als gevolg van werkzaamheden door JS of door haar ingeschakelde derden. Evenmin is zij aansprakelijk voor het nazakken van straatwerk na voltooiing van de werkzaamheden en/of het herplanten van verwijderde vegetatie.

6.2 Voor zover door dwingend rechterlijke regelingen of bepalingen niet anders is bepaald, vrijwaart opdrachtgever JS van elke aansprakelijkheid voor schade, welke tijdens of als gevolg van de in het kader van de overeenkomst door of namens JS werkzaamheden door derden worden geleden.

6.3 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor en het volledige risico van

 

de door of namens hem voorgeschreven/gehanteerde constructies, werkwijzen (daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend) orders en bouwstoffen, materialen, tekeningen en hulpmiddelen.

6.4 JS zal de opdrachtgever wel zoveel mogelijk wijzen op de door haar geconstateerde onvolkomenheden in door de opdrachtgever voorgeschreven/gehanteerde constructies en werkwijzen, evenals op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen, indien dat aan de orde mocht zijn. JS is echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden dienaangaande. Opdrachtgever is dan ook gehouden JS te vrijwaren van elke schade –bij wie deze ook mocht opkomen– die als gevolg van eventueel ondeugdelijk gebleken materiaal, werkwijzen en/of constructies mocht ontstaan.

6.5 In die gevallen waarin JS desondanks toch aansprakelijk mocht worden gesteld met betrekking tot onvoldoende of onjuiste uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden, of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot de schade aan de door JS geleverde goederen.

6.6 Aansprakelijkheid voor gevolgschade, direct of indirect veroorzaakt, is uitgesloten.

6.7 De door JS verschuldigde schadevergoeding zal nimmer het bedrag van de aannemingssom, althans het totale factuurbedrag, te boven gaan.

6.8 Personen die zich in of bij het werk bevinden, worden, voor zover deze niet in dienst zijn van JS, geacht te staan onder toezicht en de leiding van de opdrachtgever, ook indien zich in, op of bij het werk geen beheerder bevindt of opdrachtgever zulk een beheerder niet heeft. Opdrachtgever zal JS vrijwaren voor alle schade in het kader van het werk door derden geleden.

Art.7 Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever is gehouden tijdig ervoor zorg te dragen dat JS tijdig kan beschikken over de voor haar voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde gegevens.

7.2 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan die tot de werkzaamheden van JS behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk door JS daarvan geen vertraging ondervindt, dan wel JS als gevolg hiervan schade lijdt. Voor het geval de hiervoor bedoelde vertraging en/of schade mocht ontstaan, is opdrachtgever gehouden de kosten van de extra inspanningen en/of werkzaamheden conform de aanvaardde offerteprijzen aan JS te vergoeden.

7.3 Onvoorziene verwijdering van in het werk blijkende obstakels, zoals onvoorziene funderingen en/of kabels en/of leidingen, die tot vertraging en/of extra werkzaamheden leiden in de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen komen als onvoorziene kosten voor rekening van opdrachtgever

Art.8 Overmacht

8.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, dat niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2 Ingeval van onwerkbaar weer, treffen partijen een regeling. Bij gebreke daarvan is het risico hiervan voor opdrachtgever, tenzij en voor zover JS ter zake van vorstverlet of soortgelijke omstandigheden op een vergoeding door derden aanspraak kan maken. Indien niet tijdig afbesteld komen de kosten van het gemaakte transport voor rekening van opdrachtgever.

8.3 Mochten al vóór het intreden van een dergelijke omstandigheid door JS prestaties zijn verricht, dan is opdrachtgever gehouden de kosten daarvan aan JS te voldoen. JS zal de betreffende kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Art.9 Werkbonnen

9.1 Medewerkers van JS vullen werkbonnen in en dienen deze in bij de opdrachtgever. Hierin wordt onder meer aantekening gemaakt van de uitgevoerde werkzaamheden, eventuele (noodzakelijke) wijzigingen in de opdracht, (indien van toepassing) de gewerkte uren en transporturen, de verwerking van bouwstoffen en materialen, de aan- en afvoer van bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen, opneming goedkeuring en oplevering van het werk, evenals eventueel ingebruikneming van (een gedeelte van) het werk.

9.2 Indien de werk bon door de opdrachtgever wordt afgetekend, bevestigt hij hiermee de volledige juistheid van de inhoud. Hetzelfde geldt voor een door de opdrachtgever afgetekende opdracht bon.

9.3 Indien de opdrachtgever niet binnen zeven dagen na indiening van de werk bon aan JS heeft medegedeeld dat deze onjuistheden bevat, geldt het op de werk bon vermelde als juist.

9.4 Indien de opdrachtgever niet aanwezig is om een werk bon te ondertekenen, komt discussie over de inhoud daarvan voor risico van opdrachtgever.

Art.10 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten gesloten met JS en op de daaruit eventuele voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen tussen JS en opdrachtgever dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.